Menu tonen Menu verbergen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Marlie & Felice, gevestigd te Alphen aan den Rijn.

Versie geldig vanaf 01-11-2012.

1. Algemeen
1.1 Marlie & Felice is een onderdeel van Marlie Felice BV
Handelend onder de naam/namen: Marlie & Felice
Adres: Euromarkt 24, 2408 BL Alphen aan den Rijn
Telefoonnummer: 0172 - 420542
E-mailadres: info@marlieenfelice.nl
KvK-nummer: 28051081
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Marlie & Felice. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Marlie & Felice. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Marlie & Felice behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Marlie & Felice erkend.
1.4 Marlie & Felice garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Marlie & Felice bestellingen minstens binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar) of er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Marlie & Felice zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Marlie & Felice geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 30 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Marlie & Felice heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 30 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Marlie & Felice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw-staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, draagt Marlie & Felice er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
· diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 30 dagen
· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
· audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
· de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Marlie & Felice, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Marlie & Felice. Marlie & Felice houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Marlie & Felice respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Marlie & Felice maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Marlie & Felice garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Marlie & Felice komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Marlie & Felice is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Marlie & Felice) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Marlie & Felice. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Marlie & Felice schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw-staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Marlie & Felice gegrond worden bevonden, zal Marlie & Felice naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Marlie & Felice en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Marlie & Felice voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Marlie & Felice is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) de afnemer tegenover Marlie & Felice in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of aan de andere kant onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen op MarlieenFelice.nl, van Marlie & Felice en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Marlie & Felice zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Marlie & Felice slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Marlie & Felice gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Marlie & Felice kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Marlie & Felice en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Marlie & Felice op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Marlie & Felice behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Marlie & Felice (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Marlie & Felice niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Marlie & Felice
9.2 De administratie van Marlie & Felice geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende specificaties en kenmerken, artikelnummers, formaten, modellen, kleuren, afbeeldingen van artikelen, accessoires, etc. op de internetsite van Marlie & Felice gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht
11.1 Marlie & Felice is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Marlie & Felice evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Marlie & Felice behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Marlie & Felice gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Marlie & Felice bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid
11.1 Marlie & Felice is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Eigendom van alle door Marlie & Felice aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Marlie & Felice zolang de afnemer de vorderingen van Marlie & Felice uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Marlie & Felice wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2 De door Marlie & Felice geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Marlie & Felice of een door Marlie & Felice aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Marlie & Felice haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Marlie & Felice zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Marlie & Felice.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Marlie & Felice en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Marlie & Felice kennis, tenzij Marlie & Felice er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

15. Klachten
Voor klachten met betrekking tot onze diensten en/of artikelen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice afdeling. Marlie & Felice zal binnen twee werkdagen op klachten reageren en de klacht binnen 30 dagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal afnemer op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

16. Contact
16.1 Marlie & Felice is onder de naam Marlie Felice BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alphen aan den Rijn onder nummer 28051081.
16.2 De bankrelatie van Marlie & Felice is de Rabobank te Alphen aan den Rijn. IBAN-nummer: NL95RABO0119529505, BIC: RABONL2U.

Veilig betalen met:
Veilig bezorgd met:
a SERA business design